Information > swedish_section
Swedish Language Programme
Kompletterande undervisning i svenska
– en mötesplats för barn och ungdomar med svensk anknytning. 
Den kompletterande utbildningen i svenska syftar till att ge svenska elever som vistas utomlands möjlighet att bli aktivt två- eller flerspråkiga, där svenska utgör ett av språken. Syftet är även att vidmakthålla och vidareutveckla sådana kunskaper i svenska som underlättar för eleven att komma tillbaka till Sverige. 
För att en elev ska få delta i denna undervisning måste minst en förälder/vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ett levande språk i hemmet.  Undervisningen är individanpassad och hänsyn tas till varje enskild elevs behov och utvecklingsnivå.
 
Mål att sträva mot
 
I undervisningen i kompletterande svenska i utlandet skall strävan vara att eleven 
– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse,
– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra,
– utvecklar sin språkliga förmåga för att förstå och kunna uttrycka sig i tal och skrift i många olika språkliga sammanhang,
– utvecklar sitt ordförråd och sin begreppsbildning, 
 
Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Inom modersmålet ryms ett speciellt ansvar för elevernas språkliga utveckling, vilket innebär ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå och tillgodogöra sig litteratur.
 
Mål som skall ha uppnåtts i slutet av det som motsvarar femte skolåret i svensk grundskola
 
Eleven skall
– kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter,
– kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation,
– kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande, 
– kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna använda ordlista.
 Mål som skall ha uppnåtts i slutet av det som motsvarar nionde året i svensk skola
 
– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt, 
– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det,
– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några svenska skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,
– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tilllämpa skriftspråkets normer, 
– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk,
– ha kunskap om Sveriges geografi, historia, religion, kulturtradition, samhällsskick och livsvillkor.
 
Den kompletterande undervisningen i svenska bedrivs av Svenska Skolföreningen i Taipei.
Skolföreningen är en ideell förening som drivs av de föräldrar som har barn i skolåldern.
Föreningen styrs av stadgar utformade av Skolverket, och får bidrag för de barn som deltager i undervisningen, detta bidrag fås från det år som barnen fyller 6 . 

Undervisningen sköts av behörig svensklärare, en gång per vecka I Taipei European School:s nya byggnad på Wen Lin Road. 
Även de elever som inte går på Taipei European School är välkomna att delta i undervisningen.
 
För mer information kontakta vår svenska lärare Susanna Potter. E-mail: susanna.potter@gmail.com
Eller vår ordförande för svenska skolföreningen i Taipei, Boel Olsson Litstrom. E-mail: boel.litstrom@gmail.com